QXRD  0.11.16
qxrdplotslicer-ptr.h
Go to the documentation of this file.
1 #ifndef QXRDPLOTSLICER_PTR_H
2 #define QXRDPLOTSLICER_PTR_H
3 
4 class QxrdPlotSlicer;
5 
6 #endif // QXRDPLOTSLICER_PTR_H